Buďte sami sebou - Buďte autentičtí

Buďte sami sebou - Buďte autentičtí

Celý život od nás někdo něco očekává. Rodiče, společnost, partner... Co kdybychom se na chvíli zastavili a zamysleli se nad tím, kým skutečně jsme? 

(For English version scroll down)

Lidé za mnou často chodí, protože hledají odpovědi na otázky, které tak nějak určují náš život. Zatímco s nimi mluvím o jejich životě a o tom, s čím potřebují pomoci - často se stává, že klient sám přijde k uvědomění, že základní otázkou, na kterou hledá odpověď je “Kým opravdu jsem?”.

Když jsme malé děti, říkají nám věci jako: Dělej to! Nedělej tamto! Mluv tak! Nemluv! Stůj rovně! Chovej se slušně! S tím vším se pak snažíme žít dle standardů ostatních, zatímco zapomínáme na standardy své vlastní. Stáváme se tak více tím, čím nás ostatní chtějí mít, než tím, čím jsme my sami.

A pak, když dospějeme, se tak bojíme ukázat, kým doopravdy jsme, že raději předstíráme něco, čím nejsme. Není to škoda? Všechna tato přetvářka... Všechen ten čas, který trávíme děláním věcí, které nás nebaví a předstíráním něčeho, čím nejsme.

Ještě před několika lety jsem sama v sobě řešila své dvě osobnostní podstaty. Jedna má část je od přírody klidná, rozumná, plánovací, pečlivá a tichá. Někdy se ale projevuje mé druhé “já” - tedy to spíše neklidné, citlivé, spontánní, malinko nepořádné a milující legraci. Jsem prostě taková romantická duše - někdy začtená, jindy se hlasitě směji a dělám legraci.

Ale jak svou romantickou duši spojit s vedením společnosti? Společnost by přece měla mít solidního ředitele, který vzbuzuje respekt a působí spíše přísně. Nebo ne? A tak jsem si jednoho dne řekla, že je mi to vlastně docela jedno. Že nechceme klienty, před kterými budeme předstírat něco, čím nejsme. Že raději chceme přitahovat klienty, kterým se bude líbit jak naše racionalita v oblastech, které děláme, tak naše romantičnost až éteričnost našich vlastních duší. A světe div se! Ono to opravdu funguje. Ti, kterým by naše služby jen těžko udělaly užitek, si nás moc nevšímají, a ti, kteří jsou na nás připraveni, se postupně stávají našimi věrnými partnery.

Takže nehledě na byznys či osobní stránku věci... Co kdybychom své předstírání změnili? Co kdybychom odteď krok za krokem přestali předstírat, že jsme něco jiného a začali být více tím, kým skutečně jsme?

Takže mé poselství pro nás všechny: “Buďme sami sebou. Buďme autentičtí.”

S láskou, M.T.People often come to me in search for life defining answers. While talking about their life and what they’d like me to help them with - they come to the conclusion that the real answer they’re looking for is “Who they really are?”.

When we are children, we get told things like: Do this! Don’t do that! Talk that way! Don’t talk! Stand upright! Behave! With this and much more we try to live up to the standards of others while forgetting about our own standards. We become others more than we become our own selves.

And then when we get older we are so scared of showing who we really are that we stay pretending that we are something else. Isn’t it a shame? All this pretending... All the time spent doing something we don’t really like and being someone we really are not.

A few years ago I was trying to figure out the two sides of my own personality. One which is naturally calm, rational, loves to plan, is accurate and silent. Wherelse my second part is more turbulent, sensitive, a little bit disordered, loves spontaneity and fun. Let’s say I am a romantic soul - sometimes thoughtful sometimes laughing out loud making fun.

But how can you be all that when you’re a company owner? The leader should be creditable, should have respect and be more or less strict. Or not? So one day I told myself that I don’t really care that much anymore. I knew we wanted clients with whom we do not have to pretend we are something else. That we wanted didn’t want clients with whom we’d have to pretend we are something else. That we wanted to collaborate with those who will understand our rationality as much as they would understand our romantic-etheral souls. And??! It really works. Those who would not use our services to the fullest are not interested in us and those who are ready for us are becoming our loyal partners.

So no matter if in business or in your personal life... What if we all changed the pretending? What if step by step we all stopped pretending who we are not and started being more of who we really are?

So my message to us all is: “Be Yourself. Be Authentic.”

With Love, M.T.

 


Článek pro vás napsala naše Zakladatelka a poradkyně v osobním rozvoji Markéta Tichá.
This article was written by Marketa Ticha - Cloud 9 Institute Founder and Personal Growth Advisor.Chcete se k Markétě přihlásit na konzultaci? // Interested in a consulting session with Marketa?


For English consulting sessions please send us an email to marketa@cloud9institute.cz